İÇ SATIŞ +90 332 239 14 20
İHRACAT +90 332 239 14 40
+90 332 239 14 28
info@ekerbijon.com.tr
sales@ekerbijon.com.tr
Ekdöksan
Eker Anasör

EKER BİJON İŞLEME VE KORUMA POLİTİKASI

İŞLEME VE KORUMA POLİTİKASI

BÜYÜK EKER BİJON SAN.TİC.A.Ş. KİŞİSEL VERİ İŞLEME VE KORUMA POLİTİKASI

 

BÜYÜK EKER BİJON SAN.TİC.A.Ş.  Kişisel Veri İşleme ve Koruma Politikası

İÇİNDEKİLER

1. TANIMLAR VE KISALTMALAR

2. AMAÇ

3. KAPSAM

4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

A- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE UYULAN İLKELER

B- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

C- ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

D- KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI

E- İŞLENEN KİŞİSEL VERİ GRUPLARI

F- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

G- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME SÜRESİ

5. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

A- KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASINDA UYULAN İLKE VE ESASLAR

B- ALICI GRUBU VE AKTARIM AMACI

6. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

A- HAKLAR

B- HAKLARIN KULLANILMA ŞEKLİ

C- VERİ SORUMLUSU TARAFINDAN TALEBİN CEVAPLANDIRILMASI

7. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

A- TEKNİK TEDBİRLER

B- İDARİ TEDBİRLER

8. KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI

A- İMHAYI GEREKTİREN SEBEPLER

B- KİŞİSEL VERİLERİN İMHA TÜRLERİ

9. POLİTİKA’NIN YAYINLANMASI/ SAKLANMASI, YÜRÜRLÜK TARİHİ VE POLİTİKA’DA YAPILACAK GÜNCELLEMELER

 

1. TANIMLAR VE KISALTMALAR

Alıcı Grubu: Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisidir.

Envanter: Kişisel Veri İşleme Envanteri’dir.

İlgili Kanun: 5378 Sayılı Engelliler Kanunu’dur.

İlgili Kullanıcı: Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir.

İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesidir.

İSGK: İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’dur.

Kanun: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’dur.

Kayıt Ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortama verilen addır.

Kişisel Veri İşleme Envanteri: Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçlarını, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve detaylandırdıkları envanterdir.

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu’dur.

Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumu’dur.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı,cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

Periyodik İmha: Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemidir.

Politika: BÜYÜK EKER BİJON SAN.TİC.A.Ş. Kişisel Veri İşleme Ve Koruma Politikası

Sicil: Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından tutulan Veri Sorumluları Sicili’dir.

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemidir.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.

BÜYÜK EKER BİJON : BÜYÜK EKER BİJON SAN.TİC.A.Ş. (Veri Sorumlusu)

Şirket: BÜYÜK EKER BİJON SAN.TİC.A.Ş. (Veri Sorumlusu)

2. AMAÇ

          BÜYÜK EKER BİJON  Kişisel Verileri İşleme ve Koruma Politikası, BÜYÜK EKER BİJON  tarafından gerçekleştirilmekte olan işleme ve koruma faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemler konusunda usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

          BÜYÜK EKER BİJON  ; kanun ile belirlenen temel ilkeler doğrultusunda; şirket çalışanları, çalışan adayları, hizmet/ürün sağlayıcıları, müşteriler, ziyaretçiler ve diğer üçüncü kişilere ait kişisel verilerin T.C. Anayasası, uluslararası sözleşmeler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesini ve ilgili kişilerin haklarını etkin bir şekilde kullanmasının sağlanmasını öncelik olarak belirlemiştir.

          Kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına ilişkin iş ve işlemler, BÜYÜK EKER BİJON  tarafından bu doğrultuda hazırlanmış olan Politikaya uygun olarak gerçekleştirilir.

3. KAPSAM

          BÜYÜK EKER BİJON    Kişisel Veri İşleme Ve Koruma Politikası (Bundan sonra “Politika” olarak adlandırılacaktır); BÜYÜK EKER BİJON  ’nun kişisel verilerin işlendiği departmanları ile çalışanlarını ve BÜYÜK EKER BİJON’nun veri paylaşımında bulunduğu iş ortaklarını, iş ve hizmet satın aldığı tüzel/gerçek kişileri, 3. kişi ve resmi kurum ve kuruluşlar ile kanunun yetkilendirdiği tüzel/gerçek kişileri kapsamaktadır.

          İşbu Politika; BÜYÜK EKER BİJON  ’nun kişisel veriler üzerinde uygulayacağı işleme faaliyetlerine ilişkin koruma faaliyetlerini kapsayacak olup, her türlü işleme sonucunda uygulanacaktır.

      İlgili mevzuatın değişmesi veya güncellenmesi durumunda, BÜYÜK EKER BİJON  politikasını ilgili mevzuata uyumlu olacak şekilde güncelleyecek ve internet sitesinin bu bölümünde yayınlanacaktır.

       İşbu Politika’nın BÜYÜK EKER BİJON  tarafından uygulanmasında hukuki bir engel olması, uyumsuzluk ortaya çıkması ve/veya yeni düzenlemeler ışığında güncelleme ihtiyacı doğması halinde, BÜYÜK EKER BİJON  , Politika ve uygulamasını yeniden belirleyebilecek, değiştirebilecek ve güncelleyebilecektir.

4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

A- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE UYULAN İLKELER

Kişisel Verilerin korunmasında şirketimizce aşağıdaki evrensel ilke ve esaslara uyulmaktadır:

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, adil ve şeffaf bir biçimde işlenme.

- Doğru ve gerektiğinde güncel olma.

- Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.

- İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.

- İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafazaedilme.

B- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

- Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması

- Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri veri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır.

- Aşağıda yer alan kişisel veri işleme şartlarının varlığı durumunda veri sahibinin açık rızasına gerek kalmaksızın kişisel veriler işlenebilecektir.

- Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

          Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmekte ise diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde işbu veri işleme şartının varlığından söz edilebilecektir.

- Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması

          Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya bedenbütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibininkişisel verileri işlenebilecek ve/veya aktarılabilecektir.

- Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması

          Veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde işbu şart yerine getirilmiş sayılabilecektir.

- Şirketin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi

          Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

- Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi

          Veri sahibinin, kişisel verisini alenileştirmiş olması halinde ilgili kişisel veriler alenileştirme amacıyla sınırlı olarak işlenebilecektir.

- Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

          Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halindeveri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

- Şirketimizin Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

          Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizinmeşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

C- ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

          Özel nitelikli kişisel veriler Şirketimiz tarafından, işbu Politika’da belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dâhil olmak üzere gerekli her türlü idarive teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde işlenmektedir:

- Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili faaliyetin tabi olduğu kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi durumda söz konusu özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için veri sahibinin açık rızası alınacaktır.Bu kapsamda alınacak bilgi ve belgeler rıza kapsamında işlenmektedir.

- Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması,koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlıkhizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi durumda söz konusu özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için veri sahibinin açık rızası alınacaktır.

          Bu kapsamda alınacak sağlık bilgileri, İSGK ve zorunlu tıbbi uygulamalar kapsamında,yukarıda sayılan hallerle sınırlı kalmak üzere rıza alınmaksızın da işlenebilecektir.

D- KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI

          BÜYÜK EKER BİJON  , Kanun’un 10. maddesine ve ikincil mevzuata uygun olarak, kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda BÜYÜK EKER BİJON  , kişisel verilerin veri sorumlusu olarak kim tarafından, hangi amaçlarla işlendiği, hangi amaçlarla kimlerle paylaşıldığı, hangi yöntemlerle toplandığı ve hukuki sebebi ve veri sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesi kapsamında sahip olduğu hakları konusunda ilgili kişileri bilgilendirmektedir.

          Nitekim uluslararası mevzuat kapsamında da, verilerin saklanacağı süre ve sürenin belirtilmesinin mümkün olmadığı hallerde, saklama süresinin belirlenmesinde uygulanacakkriterler belirtilmekte, kişisel verinin işlenmesinin zorunlu olup olmadığı ve zorunlu olan işleme faaliyetlerinin gerçekleşmemesi durumunda meydana gelecek sonuçlar gösterilmiştir.

          Fiziksel güvenlik ve denetimin sağlanması için gerekli olan kamera kaydına ilişkin aydınlatma metninin sunulmasında Engelliler Hakkında Kanun gereğince erişilebilirlik standartlarına uygun davranılmaktadır.

E- İŞLENEN KİŞİSEL VERİ GRUPLARI

          BÜYÜK EKER BİJON  KVK Politikası kapsamı dâhilinde olan ve BÜYÜK EKER BİJON tarafından kişisel verileri işlenen veri sahipleri aşağıda gruplandırılmaktadır.

- BÜYÜK EKER BİJON  Çalışan Adayları

BÜYÜK EKER BİJON  ile hizmet akdi kurulmamış ancak kurulmak üzere BÜYÜK EKER BİJON  değerlendirmesine alınan kişiler.

- BÜYÜK EKER BİJON  İş Ortakları, Yetkilileri, Çalışanları

BÜYÜK EKER BİJON  ’nin ticari ilişki içinde olduğu kuruluşların gerçek kişi yetkilileri,hissedarlar, çalışanlar, işletme ve şirketler.

- BÜYÜK EKER BİJON  Ziyaretçileri

          BÜYÜK EKER BİJON    binalarını veya BÜYÜK EKER BİJON  tarafından işletilen internet sitelerini ziyaret eden gerçek kişiler.

- Diğer Gerçek Kişiler

          BÜYÜK EKER BİJON  Çalışanları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası kapsamında olmayan tüm gerçek kişiler.

F- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

- BÜYÜK EKER BİJON  ’nun kısa / orta / uzun vadede ticari politikalarının tespiti, planlanması ve uygulanması:

i. Stratejik Planlama Faaliyetlerinin İcrası

ii. Müşteri ve tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi

- BÜYÜK EKER BİJON  'nun İnsan Kaynakları Faaliyetlerinin Tasarlanması ve Yürütülmesi:

i. Çalışan temin süreçlerinin yürütülmesi

ii. Stajyer ve öğrenci temin, yerleştirmesi ve operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası

iii. İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması

iv. Şirket çalışanları için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

 

AYDINLATMA METNİ

          BÜYÜK EKER BİJON SAN.TİC.A.Ş. (BÜYÜK EKER BİJON veya ŞİRKET ) olarak kişisel verilerin güvenliği hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz.

          BÜYÜK EKER BİJON SAN.TİC.A.Ş., kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasının sağlanması ve gizliliğinizi korumak amacıyla ilgili mevzuat çerçevesinde mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır. İşbu sorumluluğumuzun farkındalığı ile 6698 s.k. kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği şekilde ve mevzuat çerçevesinde işlemekteyiz.

1) Veri Sorumlusu ve Temsilcisinin Kimliği

        Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. Maddesi uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla BÜYÜK EKER BİJON SAN.TİC.A.Ş. tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.

2) Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

     Toplanan kişisel verileriniz, mevzuat tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak BÜYÜK EKER BİJON SAN.TİC.A.Ş. tarafından aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir:

BÜYÜK EKER BİJON SAN.TİC.A.Ş.’nin yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için Şirket’imizin iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi;

BÜYÜK EKER BİJON SAN.TİC.A.Ş.’nin insan kaynakları politikasının belirlenmesi ile faaliyetlerinin yürütülmesi ve icra edilmesi;

- BÜYÜK EKER BİJON SAN.TİC.A.Ş.’nin kısa, orta ve uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması;

- BÜYÜK EKER BİJON SAN.TİC.A.Ş. ile iş ilişkisi içerisinde olunan ilgili kişilerin ticari, teknik,hukuki emniyetinin sağlanması ve işbu gerçek / tüzel kişilerle irtibat sağlanması;

- BÜYÜK EKER BİJON SAN.TİC.A.Ş.’nin ticari itibarı ve oluşturduğu güvenin korunması;

- Resmi kurumlarca ilgili mevzuat kapsamında öngörülen bilgi saklama, raporlama,bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak tabi olduğumuz yasal yükümlülüklerin ifa edilmesi;

- Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla; yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme), şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonlarının yönetilmesi;

- Resmi makamlardan ya da ilgili kişilerden gelen taleplerin incelenmesi, değerlendirilmesi, yanıtlanması;

- Şirkete ait fiziki mekânların güvenliği ve denetiminin kamera kaydı ve sairi sistemlerle sağlanması;

- İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünün yerine getirilmesi;

- KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesi şartları ve amaçları kapsamında işlenmektedir.

- Faaliyetlerimiz kapsamında gerekli iş ve bilgilerin işlenmesi amacı ile verileriniz otomatik karar verme kapsamında sınıflandırılmaktadır. Bu durum oluşturulacak raporlar ve ilgili kuruluşlara sunulacak belgeler için zorunluluk arz etmektedir.

          Kişisel verilerinizin işlenmesi yasal ve sözleşme gereği zorunluluk olup, verilerinizin sağlanmaması durumunda şirket ile iş ilişkisi olan gerçek/tüzel kişilerin ticari faaliyetin yürütülmesi, mevzuat kapsamında gerekli olan bildirimler ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi, insan kaynakları faaliyetlerinin icrasının sağlanması, hukuki-teknik-ticari emniyetin sağlanması imkânsız hale gelecektir.

3) Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği/Yurt dışına Aktarım

          Kişisel veriler, yukarıda sayılı olan amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile KVKK m.8 ve m.9 kapsamında, BÜYÜK EKER BİJON tarafından aşağıda yer alan kişilere aktarılmaktadır:

- Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, İş Kanunu ve ilgili diğer kanun ve mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi ve kurumlar,

- Kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara, idari ve yasal merciler ve özel mevzuatların emrettiği kurum, kuruluş, kişi ve şirketler ile;

- Ürün ve hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız gerçek ve tüzel kişilere, aktarılması halinde, yine aktarılacak yurtiçi kurum ve/veya işletmenin de KVKK uyumluluğu ve veri güvenliğinin bulunup bulunmadığı sorulmak sureti ile aktarılacaktır.

Kanun’un 9. maddesine göre, yurt dışına kişisel verilerinizin aktarımı;

- İlgili kişinin açık rızasının bulunması,

- Yeterli korumanın bulunduğu ülkelere (Kurul tarafından güvenli kabul edilen ülkeler) kişisel veri aktarımında, Kanun’da belirtilen hallerin varlığı, (Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrası ile 6. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen şartlar),

- Yeterli korumanın bulunmadığı ülkelere kişisel veri aktarımında, Kanun’da belirtilen hallerin varlığı durumunda (Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrası ile 6. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen şartlar) yeterli korumanın yazılı olarak taahhüt edilmesi ve Kurul’un izninin bulunması, durumlarında gerçekleşebilir. Kişisel Verilerin Korunması Kurulu güvenli kabul edilen ülkeleri ilan edecektir.

4) Kişilerin Verilen Toplanma Yönetimi ve Hukuki Sebebi

         Kişisel verileriniz faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Şirket’imiz tarafından farklı kanallarla (sözlü, yazılı, elektronik ortam) mevzuata ve Şirket politikalarına uyumun sağlanması, sözleşmelerin ifa edilmesi, kanunun açıkça öngörmesi, şirketin meşru menfaati hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5) Kişisel Verilerin Saklanacağı Süre

          Kişisel verileriniz ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilir. Azami süre belirlenirken aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurulmaktadır:

- İlgili veri kategorisinin işlenme amacı kapsamında veri sorumlusunun faaliyet

gösterdiği sektörde genel teamül gereği kabul edilen süre,

- İlgili veri kategorisinde yer alan kişisel verinin işlenmesini gerekli kılan ve ilgili kişiyle tesis edilen hukuki ilişkinin devam edeceği süre,

- İlgili veri kategorisinin işlenme amacına bağlı olarak veri sorumlusunun elde edeceği meşru menfaatin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak geçerli olacağı süre, 

- İlgili veri kategorisinin işlenme amacına bağlı olarak saklanmasının yaratacağı risk,maliyet ve sorumlulukların hukuken devam edeceği süre,

- Belirlenecek azami sürenin ilgili veri kategorisinin doğru ve gerektiğinde güncel tutulmasına elverişli olup olmadığı,

- Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü gereği ilgili veri kategorisinde yer alan kişisel verileri saklamak zorunda olduğu süre,

- Veri sorumlusu tarafından, ilgili veri kategorisinde yer alan kişisel veriye bağlı bir hakkın ileri sürülmesi için belirlenen zamanaşımı süresi.

6) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.ekerbijon.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan BÜYÜK EKER BİJON Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda düzenlenen yöntemlerle BÜYÜK EKER BİJON’a iletmeniz durumunda şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, BÜYÜK EKER BİJON tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptirler.

       Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; ilgili kişi, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilir. Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

          Uluslararası mevzuat kapsamında da ilgili kişinin yukarıda sayılan hakları dışında; kişisel verilerinin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme ve kişisel verilerin işlenmesi veya aktarılmasına ilişkin rızasını geri çekme hakkı da mevcuttur.

      Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.ekerbijon.com.tr internet adresinde yer alan Veri Sorumlusuna Başvuru Formu’nu kullanarak gerçekleştirebilirsiniz.

Onaylıyorum.